CHAT archív: 2013/Duben


CHAT On-Line


23:09:56 jcbus:

23:09:36 jcbus: Ahoj

23:22:42 Tomenzino: nazdárek chlapi

03:31:49 Tomenzino: